φύλλο 2

Στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα μπορείτε να βρείτε το αρχαίο κείμενο.

1. Εντοπίστε στο αρχαίο κείμενο πως αποδίδονται οι παρακάτω φράσεις του μεταφρασμένου (προσοχή επιλέξτε μόνο τις φράσεις που μεταφράζονται) και αντιγράψτε τις φράσεις του αρχαίου κειμένου σε αντιστοίχηση με τις νεοελληνικές.

α) «άρχισαν να συλλαμβάνουν τους γνωστούς καταδότες, που τον καιρό της δημοκρατίας είχαν κάνει τη συκοφαντία  επάγγελμα»

β) «όποιος θέλει να κυριαρχή είν’ υποχρεωμένος να βγάζη από τη μέση εκείνους που θα μπορούσαν να του σταθούν εμπόδιο»

γ) «…να συλλάβουν όποιους ήθελαν -όχι πια ‘‘κακά στοιχεία’’ κι ασήμαντα πρόσωπα, αλλ’ από δω και μπρος όποιον τους δημιουργούσε την υποψία…»

2. Προσέξτε πως μεταφράζονται τα τρία (3) απαρέμφατα και οι τέσσερις (4) μετοχές που θα αναγνωρίσετε στα αποσπάσματα του αρχαίου κειμένου. Να τα χαρακτηρίσετε συντακτικά και να τα αναγνωρίσετε γραμματικά (για τη γραμματική μπορείτε να αξιοποιήσετε το κλιτικό λεξικό της αρχαίας που θα βρείτε εδώ).

3. Δημιουργείστε εννοιολογικό χάρτη που θα δείχνει τη σύνταξη της γ΄ φράσης στα αρχαία ελληνικά. Διαλέξτε ανάμεσα στις εφαρμογές: https://bubbl.us/, https://www.text2mindmap.com/, https://www.mywebspiration.com/.  Προσοχή: Επειδή θα χρειαστεί εγγραφή, αν θέλετε χρησιμοποιήστε τον λογαριασμό username: dialogos, password: _____. Μπορείτε να δουλέψετε με αντιγραφή επικόλληση. Δείτε το παράδειγμα ενός χάρτη στο ξεκίνημά του:

 

 

4. Δείτε και την άλλη μετάφραση από την Πύλη. Κάνετε τη δική σας μετάφραση για κάθε φράση σε γλωσσική ποικιλία ανάλογη με αυτήν που χρησιμοποιείτε μεταξύ σας.

φύλλο 2 (ομάδα 1)

Ημερομηνία: 2013-11-27

Από: Τα τζιτζιλομίτζιλα

Θέμα: 1.α

ἔπειτα πρῶτον μὲν οὓς πάντες ᾔδεσαν ἐν τῇ δημοκρατίᾳ ἀπὸ
συκοφαντίας ζῶντας καὶ τοῖς καλοῖς κἀγαθοῖς βαρεῖς ὄντας,

Ημερομηνία: 2013-11-27

Από: Τα τζιτζιλομίτζιλα

Θέμα: 1.β

(ἔτι γὰρ οἰκείως ἐχρῆτο τῷ Θηραμένει) ἀντέλεγεν ὅτι οὐκ
ἐγχωροίη τοῖς πλεονεκτεῖν βουλομένοις μὴ οὐκ ἐκποδὼν
ποιεῖσθαι τοὺς ἱκανωτάτους διακωλύειν· εἰ δέ, ὅτι τριάκοντά

Ημερομηνία: 2013-11-27

Από: ομορφες

Θέμα: Ερώτηση 1

α) ἔπειτα πρῶτον μὲν οὓς πάντες ᾔδεσαν ἐν τῇ δημοκρατίᾳ ἀπὸ
συκοφαντίας ζῶντας καὶ τοῖς καλοῖς κἀγαθοῖς βαρεῖς ὄντας συλλαμβάνοντες ὑπῆγον θανάτου
β)ἀντέλεγεν ὅτι οὐκ
ἐγχωροίη τοῖς πλεονεκτεῖν βουλομένοις μὴ οὐκ ἐκποδὼν
ποιεῖσθαι τοὺς ἱκανωτάτους διακωλύειν· εἰ δέ, ὅτι τριάκοντά
γ)συνελάμβανον οὐκέτι τοὺς
πονηρούς τε καὶ ὀλίγου ἀξίους, ἀλλ’ ἤδη οὓς ἐνόμιζον
ἥκιστα μὲν παρωθουμένους ἀνέχεσθαι

Ημερομηνία: 2013-11-27

Από: Τα τζιτζιλομίτζιλα

Θέμα: 1.γ

τῶν δὲ φρουρῶν τούτου συμ-
πέμποντος αὐτοῖς οὓς ἐβούλοντο συνελάμβανον οὐκέτι τοὺς
πονηρούς τε καὶ ὀλίγου ἀξίους, ἀλλ’ ἤδη οὓς ἐνόμιζον
ἥκιστα μὲν παρωθουμένους ἀνέχεσθαι, ἀντιπράττειν δέ τι
ἐπιχειροῦντας πλείστους ἂν τοὺς συνεθέλοντας λαμβάνειν.

Ημερομηνία: 2013-11-28

Από: Τα τζιτζιλομίτζιλα

Θέμα: 2

μετοχές:
πολιορκούρμενοι, βουλόμενων,
παρωθούμενους , αριθμούμενοι.

Ημερομηνία: 2013-11-28

Από: Τα τζιτζιλομίτζιλα

Θέμα: 2

Απαρέμφατα:
παραδουναι, χρῆσθαι, θρέψειν.

Ημερομηνία: 2013-11-29

Από: ομορφες

Θέμα: 2.

μετοχές:
πολιορκούρμενοι, βουλόμενων,
παρωθούμενους , αριθμούμενοι.

Ημερομηνία: 2013-11-29

Από: ομορφες

Θέμα: 2.1

Απαρέμφατα:
παραδουναι, χρῆσθαι, θρέψειν.

Ημερομηνία: 2013-11-29

Από: mind map

Θέμα: 3 άσκηση

εδώ

https://xenophon.webnode.gr/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1/#mind-map-k-sintaxi1-jpg

ή από το μενού αρχεία

Νέο σχόλιο